สถิตจำนวนเพจ ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน ปี 2562

ลำดับ เว็บไซต์ URL จำนวนเพจ พ.ย. จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี sru.ac.th 98,400
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sci.sru.ac.th 10,100
3 คณะวิทยาการจัดการ msc.sru.ac.th 2,000
4 บัณฑิตวิทยาลัย graduate.sru.ac.th 648
5 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว inter.sru.ac.th 2,890
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ human.sru.ac.th 865
7 คณะพยาบาลศาสตร์ nurse.sru.ac.th 668
8 คณะครุศาสตร์ edu.sru.ac.th 1,340
9 กองการเจ้าหน้าที่ personal.sru.ac.th 1,600
10 สำนักวิทยบริการฯ arit.sru.ac.th 5,260
11 คณะนิติศาสตร์ law.sru.ac.th 986
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา research.sru.ac.th 409
13 กองตรวจสอบภายใน audit.sru.ac.th 536
14 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น das.sru.ac.th 962
15 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน regis.sru.ac.th 1,110
16 งานวินัยและนิติการ legal.sru.ac.th 612
17 กองพัฒนานักศึกษา stu.sru.ac.th 395
18 หอสมุดกลาง library.sru.ac.th 409
19 สำนักจัดการทรัพย์สิน subsinn.sru.ac.th 163
20 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ccd.sru.ac.th 327
21 กองนโยบายและแผน plan.sru.ac.th 376
22 กองกลาง gad.sru.ac.th 158
23 ศูนย์ภาษา li.sru.ac.th 180
24 หอพักนักศึกษา dorm.sru.ac.th 85
25 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม culture.sru.ac.th 196
26 กองคลัง finance.sru.ac.th 139
สถิตเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ต่อ)
ลำดับ เว็บไซต์ URL จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ
27 กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ dbl.sru.ac.th 68
28 งานพัสดุ procurement.sru.ac.th 104
29 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรส. suratubi.sru.ac.th 43
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์ scc.sru.ac.th 49
31 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา qa.sru.ac.th 68
32 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรส. onesqa.sru.ac.th 78
33 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ AIC aic.sru.ac.th 33
34 สำนักงานอธิการบดี op.sru.ac.th 40
35 ศูนย์สหกิจศึกษา co-op.sru.ac.th 10
36 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา idtep.sru.ac.th 189
1/11/61