สถิติ Backlink ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน 2562

รายงานผลค่า Backlink ของเว็บไซต์ระดับคณะ

No Domain หน่วยงาน External Backlinks
พ.ย.  ธ.ค.
1 sru.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  94,694  101,167
2 sci.sru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ฯ  2,053  1,771
3 nurse.sru.ac.th คณะพยาบาลศาสตร์  23  27
4 human.sru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์ฯ  21  22
5 inter.sru.ac.th วิทยาลัยนานาชาติฯ  27  28
6 graduate.sru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย  100  105
7 edu.sru.ac.th คณะครุศาสตร์  16  18
8 msc.sru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ  1  1
9 law.sru.ac.th คณะนิติศาสตร์  149  150

รายงานผลค่า Backlink ของเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน

No Domain หน่วยงาน
External Backlinks
 พ.ย.
1 research.sru.ac.th สถาบันวิจัย  53,044  53,089
2 das.sru.ac.th กองบริการวิชาการ  747  770
3 ccd.sru.ac.th ฝ่ายสื่อสารองค์กร  11  13
4 suratubi.sru.ac.th ศูนย์บ่มเพาะฯ  6  4
5 arit.sru.ac.th สำนักวิทยบริการฯ  34  36
6 personal.sru.ac.th กองการเจ้าหน้าที่  44  44
7 plan.sru.ac.th กองนโยบายและแผน  6  9
8 regis.sru.ac.th สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  6,410  12,148
9 library.sru.ac.th หอสมุดกลาง  9  10
10 li.sru.ac.th ศูนย์ภาษา  64  64
11 onesqa.sru.ac.th ศูนย์เครือข่าย สมศ.
12 co-op.sru.ac.th ศูนย์สหกิจศึกษา  737  832
13 subsinn.sru.ac.th สำนักจัดการทรัพย์สิน  2  2
14 legal.sru.ac.th งานวินัยและนิติการ  40  38
15 qa.sru.ac.th สำนักประกันคุณภาพฯ  1  1
16 finance.sru.ac.th กองคลัง
17 culture.sru.ac.th สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  1  1
18 gad.sru.ac.th กองกลาง  2
19 procurement.sru.ac.th งานพัสดุ
20 stu.sru.ac.th กองพัฒนานักศึกษา  1  2
21 dbl.sru.ac.th กองอาคารสถานที่ฯ
22 aic.sru.ac.th ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ AIC
23 asean.sru.ac.th ศูนย์อาเซียน
24 council.sru.ac.th สภามหาวิทยาลัย
25 scc.sru.ac.th ศูนย์วิทยาศาตร์
26 dorm.sru.ac.th หอพักนักศึกษา
27 op.sru.ac.th สำนักงานอธิการบดี
28 audit.sru.ac.th กองตรวจสอบภายใน
29 idtep.sru.ac.th สถาบันพัฒนาครูฯ  3  3

ที่มา : http://majestic.com