สถิติจำนวนเพจ เว็บไซต์สาขาวิชา ประจำปี 2561

รายงานผลค่าจำนวนเพจ เว็บไซต์สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์

No Domain สาขาวิชา จำนวนเพจ
 เม.ย.  พ.ค. มิ.ย.
1 earlychild.edu.sru.ac.th  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  51  77  134
2 thai.edu.sru.ac.th  สาขาวิชาภาษาไทย  70  76  74
3  math.edu.sru.ac.th  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  63  64  67
4 social.edu.sru.ac.th สาขาวิชาสังคมศึกษา  46  47  45
5 english.edu.sru.ac.th  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  62  63  63
6 computer.edu.sru.ac.th  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  57  107  86
7 art.edu.sru.ac.th  สาขาวิชาศิลปศึกษา  43  41 40
8 sci.edu.sru.ac.th   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  52  41  73

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

No Domain สาขาวิชา จำนวนเพจ
  เม.ย.
1 pa.human.sru.ac.th  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  64  65
2 lis.human.sru.ac.th  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  40  77
3 music.human.sru.ac.th  สาขาวิชาดนตรีสากล  36  44
4 finearts.human.sru.ac.th  สาขาวิชาจิตรกรรม  27  26
5 sim.human.sru.ac.th  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  31  38
6 eng.human.sru.ac.th  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  74  73
7 cd.human.sru.ac.th  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  64  115
8 bt.human.sru.ac.th  สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ  66  81
9 be.human.sru.ac.th  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  73  101
10 chn.human.sru.ac.th สาขาวิชาภาษาจีน  31  31
11 psp.human.sru.ac.th สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  44  48

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

No Domain สาขาวิชา จำนวนเพจ
 เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1 disaster.sci.sru.ac.th  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ  49  48   48
2 chemistry.sci.sru.ac.th  สาขาวิชาเคมี  23  23   23
3 math.sci.sru.ac.th  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  89  134   91
4 biology.sci.sru.ac.th  สาขาวิชาชีววิทยา  151  161  173
5 tec.sci.sru.ac.th  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม   42
6 aquaculture.sci.sru.ac.th  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  53  78  47
7 electrical.sci.sru.ac.th  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  38
8 sit.sci.sru.ac.th  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  96  156  85
9 plantsci.sci.sru.ac.th  สาขาวิชาพืชศาสตร์  40  41  41
10 physics.sci.sru.ac.th สาขาวิชาฟิสิกส์  91  115  115
11 cs.sci.sru.ac.th สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  27  27  57
12 foodsci.sci.sru.ac.th สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  43  43  43
13 envsci.sci.sru.ac.th สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  43  41  59
14 animal.sci.sru.ac.th สาขาวิชาสัตวศาสตร์  61
15 eh.sci.sru.ac.th สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  36
16 health.sci.sru.ac.th สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  82  154  78

คณะวิทยาการจัดการ

No Domain สาขาวิชา จำนวนเพจ
 เม.ย.
1 management.msc.sru.ac.th  วิชาเอกการจัดการทั่วไป  38  63   36
2 marketing.msc.sru.ac.th  วิชาเอกการตลาด  31  41  80
3 hr.msc.sru.ac.th  วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์  37  37  34
4 entrepreneur.msc.sru.ac.th  วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ  27  51  31
5 finance.msc.sru.ac.th  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  38  41  39
6 logistics.msc.sru.ac.th  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  35  43  36
7 accountancy.msc.sru.ac.th  สาขาวิชาการบัญชี  55  52  91
8 economics.msc.sru.ac.th  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  34  33  59
9 commarts.msc.sru.ac.th  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  88  97  97
10 bizcom.msc.sru.ac.th สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  45  46  41
11 retail.msc.sru.ac.th สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  51  51  53
12 agribus.msc.sru.ac.th สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  37  61  42
13 foodbus.msc.sru.ac.th สาขาวิชาธุรกิจอาหาร  67  150  68

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

No Domain สาขาวิชา จำนวนเพจ
  เม.ย.
1 global.inter.sru.ac.th  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ  57   46 52
2 tourism.inter.sru.ac.th  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  123  147 96
3 airline.inter.sru.ac.th  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  46  78  58