สถิติ Backlink ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน 2561

รายงานผลค่า Backlink ของเว็บไซต์ระดับคณะ

No Domain หน่วยงาน External Backlinks
มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.
1 sru.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  88013  89610 90,772
2 sci.sru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ฯ  1,030  1,056  1,237 1,324
3 nurse.sru.ac.th คณะพยาบาลศาสตร์  30  31

33

33
4 human.sru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์ฯ  16  16  22 23
5 inter.sru.ac.th วิทยาลัยนานาชาติฯ  16  16  39 45
6 graduate.sru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย  8  15  19 38
7 edu.sru.ac.th คณะครุศาสตร์  22  23  29 30
8 msc.sru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ  1  1  4 4
9 law.sru.ac.th คณะนิติศาสตร์  1  3  3 69

รายงานผลค่า Backlink ของเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน

No Domain หน่วยงาน
External Backlinks
1 research.sru.ac.th สถาบันวิจัย  55558  55673 24638 54,705
2 das.sru.ac.th กองบริการวิชาการ  812  814  825 832
3 ccd.sru.ac.th ฝ่ายสื่อสารองค์กร  2  2  4 4
4 suratubi.sru.ac.th ศูนย์บ่มเพาะฯ  8  8  8 5
5 arit.sru.ac.th สำนักวิทยบริการฯ  10  10  14 18
6 personal.sru.ac.th กองการเจ้าหน้าที่  7  7  14 14
7 plan.sru.ac.th กองนโยบายและแผน  5  5  6 7
8 regis.sru.ac.th สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  5  6  51 58
9 library.sru.ac.th หอสมุดกลาง  6  6  8 9
10 li.sru.ac.th ศูนย์ภาษา  23  23
11 onesqa.sru.ac.th ศูนย์เครือข่าย สมศ.
12 co-op.sru.ac.th ศูนย์สหกิจศึกษา  71*  104
13 subsinn.sru.ac.th สำนักจัดการทรัพย์สิน
14 legal.sru.ac.th งานวินัยและนิติการ  62*  78
15 qa.sru.ac.th สำนักประกันคุณภาพฯ
16 finance.sru.ac.th กองคลัง  3*  4
17 culture.sru.ac.th สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
18 gad.sru.ac.th กองกลาง
19 procurement.sru.ac.th งานพัสดุ
20 stu.sru.ac.th กองพัฒนานักศึกษา  2  2
21 dbl.sru.ac.th กองอาคารสถานที่ฯ
22 aic.sru.ac.th ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ AIC
23 asean.sru.ac.th ศูนย์อาเซียน
24 council.sru.ac.th สภามหาวิทยาลัย  1
25 scc.sru.ac.th ศูนย์วิทยาศาตร์
26 dorm.sru.ac.th หอพักนักศึกษา  1*  1
27 op.sru.ac.th สำนักงานอธิการบดี
28 audit.sru.ac.th กองตรวจสอบภายใน
29 idtep.sru.ac.th สถาบันพัฒนาครูฯ

ที่มา : http://majestic.com