สถิติ Backlink ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน

รายงานผลค่า Backlink ของเว็บไซต์ระดับคณะ

No Domain หน่วยงาน External Backlinks
ก.ค.60 ส.ค.60 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60
1 sru.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 73,421 75,747 83,518 86,852 90,950
2 sci.sru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ฯ
40
70
431
706
762
3 nurse.sru.ac.th คณะพยาบาลศาสตร์
47
42
41
34
34
4 human.sru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์ฯ
32
32
32
16
16
5 inter.sru.ac.th วิทยาลัยนานาชาติฯ
27
28
21
21
21
6 graduate.sru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย
20
20
21
17
11
7 edu.sru.ac.th คณะครุศาสตร์
11
11
14
15
18
8 msc.sru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
5
5
3
3
3
9 law.sru.ac.th คณะนิติศาสตร์
0
0
0
0
0

รายงานผลค่า Backlink ของเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน

No Domain หน่วยงาน
External Backlinks
ก.ค.60 ส.ค.60 ต.ค.60 พ.ย.60  
1 research.sru.ac.th สถาบันวิจัย
56,207
57,722
57,499
56,173
56,498
2 das.sru.ac.th กองบริการวิชาการ
69
71
751
803
782
3 ccd.sru.ac.th ฝ่ายสื่อสารองค์กร
40
44
20
10
8
4 suratubi.sru.ac.th ศูนย์บ่มเพาะฯ
33
43
30
19
15
5 arit.sru.ac.th สำนักวิทยบริการฯ
19
19
15
14
9
6 personal.sru.ac.th กองการเจ้าหน้าที่
14
14
14
8
8
7 plan.sru.ac.th กองนโยบายและแผน
13
11
4
4
4
8 regis.sru.ac.th สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
7
7
6
6
11
9 library.sru.ac.th หอสมุดกลาง
6
6
5
5
5
10 li.sru.ac.th ศูนย์ภาษา
0
0
0
0
0
11 onesqa.sru.ac.th ศูนย์เครือข่าย สมศ.
0
0
0
0
1
12 co-op.sru.ac.th ศูนย์สหกิจศึกษา
0
0
0
0
0
13 subsinn.sru.ac.th สำนักจัดการทรัพย์สิน
0
0
0
0
0
14 legal.sru.ac.th งานวินัยและนิติการ
0
0
0
0
0
15 qa.sru.ac.th สำนักประกันคุณภาพฯ
0
0
0
0
0
16 finance.sru.ac.th กองคลัง
0
0
0
0
0
17 culture.sru.ac.th สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0
0
0
0
0
18 gad.sru.ac.th กองกลาง
0
0
0
0
0
19 procurement.sru.ac.th งานพัสดุ
0
0
0
0
0
20 stu.sru.ac.th กองพัฒนานักศึกษา
0
0
0
0
0
21 dbl.sru.ac.th กองอาคารสถานที่ฯ
0
0
0
0
0
22 aic.sru.ac.th ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ AIC
0
0
0
0
0
23 asean.sru.ac.th ศูนย์อาเซียน
0
0
0
0
0
24 sapa.sru.ac.th สภามหาวิทยาลัย
0
0
0
0
0
25 scc.sru.ac.th ศูนย์วิทยาศาตร์
0
0
0
0
0
26 dorm.sru.ac.th หอพักนักศึกษา
0
0
0
0
0
27 op.sru.ac.th สำนักงานอธิการบดี
0
0
0
0
0
28 audit.sru.ac.th กองตรวจสอบภายใน
0
0
0
0
0
29 idtep.sru.ac.th สถาบันพัฒนาครูฯ

ที่มา : http://majestic.com